رهبری اثربخش

معرفی کتاب

از میان مشاغل گوناگون، مدیریت و رهبری مدرسه در دریف مشاغل سخت، دشوار و پرمسئولیت است. افرادی که عهده‌دار این مسئولیت می‌شوند اغلب به این سختی و دشواری اذعان و توجه ندارند و به قول معروف نمی‌دانند که مدیریت مدرسه مانند شنا کردن در خلاف جهت آب است و از این روی می‌طلبد تا افرادی با انگیزه، توانمند و با اعتماد به نفس، عهده‌دار آن شوند. چرا که شنا کردن در جهت آب از ماهی مرده هم برمی‌آید. وقتی همه چیز مهیا و همه تمهیدات فراهم باشد مدیریت و رهبری، آن‌چنان سخت و دشوار نخواهد بود. این که بتوانیم با حداقل سرمایه‌گذاری در ورودی‌های سیستم مدرسه، به کمک بهسازی فرایندها و بهره‌گیری از ایمان، انگاره و نگرش مثبت، ، نگاه و تصویر بزرگ، تکیه بر داشته‌ها، توسعه اعتمادجمعی و مناسبات انسانی «به مثابه سازه‌های نرم»، مدرسه‌ای را رقم بزنیم که ذی‌نفعان آن، از نتایج و بازده آن رضایت داشته باشند، کاری سترگ کرده‌ایم. این مهم با کسب توانایی‌ها، شایستگی‌ها و قابلیت‌های مبتنی بر «مدل مفهومی رهبری اثربخش مدرسه» که در این کتاب به آن پرداخته شده است، شدنی و اطمینان بخش است.

دکتر حیدر تورانی

درباره مؤلف

سمـت های اجرایی:

۱٫      عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی

۲٫      عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی نوآوریهای آموزشی

۳٫      عضو شورای پژوهشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

۴٫      استادیار نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران جنوب

۵٫      مشاور علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

۶٫      سردبیر ماهنامه مدیریت مدرسه

 

سوابق تحصیلی :

مقطع

رشته تحصیلی

تاریخ دریافت گواهینامه

محل دریافت گواهینامه

کارشناسی

زبان و ادبیات انگلیسی

۱۳۶۷-۱۳۶۳

دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی

۱۳۷۲-۱۳۶۹

واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاداسلامی

دکتری (PHD  )

مدیریت آموزشی

۱۳۷۹-۱۳۷۵

واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی

 

سوابق تدریس :

 

نام درس

نام دانشگاه

سال

 – سیستم های اطلاعاتی مدیریت

– مدیریت توسعه

– مبانی سازمان و مدیریت

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران جنوب

از سال ۱۳۷۳

– تاریخ آموزش و پرورش اسلام و ایران

استاد مدعو، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه‌طباطبایی

از سال۱۳۷۴

– تئوری های سازمان و مدیریت

استاد مدعو، دانشکده علوم‌انسانی، دانشگاه امام علی (ع)

۱۳۷۲،

ارتباط با مؤلف

مدارس یادگیرنده