سامانه آموزشی معلمان

این سامانه با ماموریت ایجاد موقعیت های یادگیری روزآمد مناسب و در دسترس برای معلمان طراحی شده است. در این سامانه شما میتوانید مدرسه داری را در قالب ۱۴ موضوع و ۱۰ شیوه آموزشی مشاهده کنید. همچنین می توانید تجربیات دیگران را مشاهده کنید و تجربیات خود را به اشتراک بگذارید.

مدارس یادگیرنده