کد آموزش و پروش دوره: ۹۹۵۰۵۰۵۰

شایستگی های حرفه ای معلمان

مدرس دوره: لیلا سلیقه دار

اهداف دوره

  • آشنایی با مفاهیم ابتدایی و بنیادی در معلمی
  • آشنایی با مهارت های حرفه ای معلمی

مدارس یادگیرنده