فیلم دوره

این دوره‌ها شامل مجموعه فیلم‌های آموزشی، pdf و ارزشیابی‌ها‌ی مستمر و پایانی می‌باشد. فراگیران می‌توانند با ورود به این بخش در دوره‌ی مربوطه ثبت‌نام نمایند و بعد از پرداخت هزینه دوره در دوره‌ی مربوطه شرکت نمایند.

در صورت داشتن کارت بن تخفیف با وارد کردن آن در بخش پین‌کد می‌توانند از تخفیف دوره استفاده نمایند. فراگیران در این دوره در پایان بعد از مطالعه و مشاهده فیلم‌های آموزشی، می‌تواند در آزمون‌های مستمر و پایانی این دوره شرکت نموده و گواهینامه این دوره را از موسسه مدارس یادگیرنده مرآت دریافت نماید.

درحال بارگذاری...

مدارس یادگیرنده