نظارت آموزشی کلاس درس محور (نظارت بالینی)

معرفی کتاب

صاحب‌نظران می‌گویند که هر گونه پیشنهادی برای اصلاح، تغییر ساختار یا تحول مدارس، بر رشد حرفه‌ای معلمان، به‌عنوان اساسی‌ترین وسیله ایجاد تغییرِ مورد نیاز، تأکید می‌کند. بنابراین، از آنجایی که باید یادگیری دانش‌آموزان و بهبود کیفیت آموزشی را در فرایند یاددهی- یادگیری جست‌وجو کرد و معلمان مهم‌ترین عامل در بالا بردن کیفیت یادگیری دانش‌آموزان هستند، پرداختن به نظارت آموزشی (رشد و بالندگی مستمر حرفه‌ای) معلمان از اهمیت و اولویت زیادی برخوردار است.

کتاب نظارت آموزشی کلاس درس محور براساس چرخه چندمرحله‌ای نظارت بالینی تدوین شده است. این چرخه شامل ایجاد آمادگی، نشست قبل از مشاهده، مشاهده تدریس، تحلیل و تفسیر داده‌ها (تشخیص)، نشست بعد از مشاهده (برنامه‌ریزی برای رشد و بالندگی حرفه‌ای معلم، ارزشیابی جامع فرایند و پیگیری

رشد و بالندگی معلم می‌شود که هر کدام، علاوه بر مفاهیم نظارت آموزشی و نظارت بالینی فصلی از کتاب را به خود اختصاص می‌دهند و در نهایت تعارض، که ویژگی کار جمعی است، توضیح داده و توصیه‌هایی برای مدیریت آن داده شده است.

مخاطبان اصلی کتاب نظارت آموزشی کلاس درس محور، مدیران مدارس و کسانی که می‌خواهند مدیر مدرسه شوند، ناظران آموزشی، گروه‌های آموزشی، معلمان، کارشناسان آموزشی، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران رشد حرفه‌ای معلمان، دانشجومعلمان و همچنین افرادی که در جامعه دانشگاهی درگیر برنامه‌های مدیریت آموزشی در مدارس هستند، می‌باشند.

درحال بارگذاری...

دکتر بیژن عبداللهی

درباره مؤلف

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

جایگاه‌های اجرایی

 • رئیس پردیس بین الملل تهران
 • رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری
 • مدیر گروه مدیریت آموزشی
 • سرپرست مدیرگروه مدیریت آموزشی
 • مدیرگروه مدیریت پردیس بین الملل تهران

تشویق ها و افتخارات

 • پژوهشگر برتر دانشگاه
 • استاد نمونه دانشگاه

عضویت در شوراها، مجامع و هیأت تحریریه

 • عضویت در هیأت تحریه نشریه مدیریت بر علوم انتظامی
 • سردبیری ویژه نامه فصلنامه تعلیم و تربیت، با عنوان تحول در مدیریت آموزشی
 • عضو هیأت مؤسس انجمن مدیریت آموزشی ایران
 • عضو هیأت مدیره)نایب رئیس انجمن) انجمن مدیریت آموزشی ایران
 • عضویت گروه علوم تربیتی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • عضو شورای پژوهشی گروه سازمان، مدیریت و نیروی انسانی پژوهشکده تعلیم و تربیت

کتاب ها

 • قلمروهای شش گانه مدیریت آموزشی
 • نظارت آموزشی و ارزشیابی عملکرد معلم: نظریه و عمل.
 • اصول و مبانی رهبری مدرسه
 • یادگیری رهبری در آموزش عالی
 • مدیریت و رهبری آموزشی در مدارس با نگرش اسلامی

ارتباط با مولف

مدارس یادگیرنده