عنوان دوره: اصول، راهبردها و کاربردهای سنجش برای یادگیری (ارزشیابی کیفی-توصیفی)

مدرس دوره: دکتر ایرج خوش خلق

کد دوره: ۹۱۴۰۰۷۱۵

اهداف دوره

فراگیر بعد از اتمام دوره قادر خواهد بود:

 • تعریف و اهمیت ارزشیابی کیفی-توصیفی را شرح دهد
 • ویژگی های ارزشیابی توصیفی-کیفی را بیان نماید
 • ارزشیابی کیفی توصیفی را در ارزشیابی یادگیری دانش آموزان

سرفصل دوره : 

 • ارزشیابی کیفی-توصیفی
 • تعریف و اهداف ارزشیابی کیفی–توصیفی
 • مبانی روان شناختی و فلسفی رویکرد ارزشیابی کیفی–توصیفی
 • ویژگی های ارزشیابی توصیفی–کیفی
 • تهیه پوشه کار
 • تهیه آزمون های عملکردی
 • کارنامه توصیفی و نحوه تکمیل آن
 • گزارش بازخوردهای توصیفی
 • ارایه و تحلیل تکالیف
مدرس دوره

اطلاعات دوره:

فرم درخواست:

مدارس یادگیرنده