عنوان دوره: راهنمای عملی نگارش و اجرای برنامه مدرسه

مدرس دوره: دکتر مرتضی مجدفر

کد دوره: ۹۱۴۰۰۴۶۷

اهداف دوره

فراگیر بعد از اتمام دوره قادر خواهد بود:

 • برنامه ریزی آموزشی را تعریف کند
 • سیرتحول برنامه ریزی آموزشی را توضیح دهد
 • نقش برنامه ریزی آموزشی در توسعه نظام آموزشی را توضیح دهد
 • سطوح مختلف برنامه ریزی آموزشی را شرح دهد
 • فرایندهای برنامه ریزی آموزشی را بیان کند
 • روش ها و مدل های مختلف برنامه ریزی آموزشی را توضیح دهد

سرفصل دوره : 

 • برنامه ریزی آموزشی
 • تعریف برنامه ریزی آموزشی
 • تاریخچه و سیر تحول برنامه ریزی آموزشی
 • نقش برنامه ریزی آموزشی در توسعه آموزش وپرورش
 • سطوح مختلف برنامه ریزی آموزشی
 • انواع برنامه ریزی آموزشی
 • فرایندهای برنامه ریزی آموزشی
 • روش ها و الگوهای مختلف برنامه ریزی آموزشی
مدرس دوره

اطلاعات دوره:

فرم درخواست:

مدارس یادگیرنده