عنوان دوره: مدلی برای راهنمایی معلمان در شناسایی و آموزش دانش آموزان مستعد در مدرسه

مدرس دوره: دکتر محمد ضیایی موید

کد دوره: ۹۱۴۰۱۱۷۶

اهداف دوره

فراگیر بعد از اتمام دوره قادر خواهد بود:

 • ویژگی های رفتاری؛ جسمی و روان شناختی دانش آموزان سرآمد را تبیین کند
 • روش ها؛ ابزارها؛ فنون ومحدودیت تشخیص دانش آموزان تیزهوش را توضیح دهد
 • راهبردهای آموزش و پرورش دانش آموزان سرآمد را تشریح نماید
 • دانش آموزان سرآمد را شناسایی کند
 • نظریه های کاربردی آموزش وپرورش کودکان تیزهوش را تحلیل کند
 • خصوصیات معلمان وماهیت محیط آموزشی دانش آموزان سرآمد را تفسیر نماید

سرفصل دوره : 

 • آموزش و پرورش دانش آموزان تیزهوش
 • تعریف وضرورت شناسایی دانش آموزان تیزهوش و سرآمد
 • خصوصیات رفتاری؛ جسمی و روان شناختی دانش آموزان تیزهوش و سرآمد
 • مسایل و مشکلات ویژه دانش آموزان تیزهوش و سرآمد
 • ضرورت تعلیم وتربیت ویژه دانش آموزان تیزهوش و سرآمد
 • نظریه های کاربردی آموزش و پرورش کودکان تیزهوش و سرآمد
 • ماهیت محیط آموزشی (برنامه درسی؛ سبک یادگیری و دانش آموزان تیزهوش وسرآمد)
 • ویژگی های معلمان دانش آموزان تیزهوش وسرآمد و ضرورت آماده سازی آنها
 • روش ها؛ ابزارها؛ فنون و محدودیت های تشخیص دانش آموزان تیزهوش
مدرس دوره

اطلاعات دوره:

فرم درخواست:

مدارس یادگیرنده